Privacy voorwaarden

Makelaarsgilde Leiden B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Makelaarsgilde Leiden B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Makelaarsgilde Leiden B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Gerechtvaardigd belang
  • Relatiemanagement & contact;
  • Product- en dienstenontwikkeling en verbetering;
  • Marketing;
  • Veiligheid en beveiliging;
  • Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen;
  • Statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaarsgilde Leiden B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voornamen
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Nummer legitimatie en tot wanneer deze geldig is
 • Burgelijkste staat
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Kopie ID, pasfoto BSN-nummer niet zichtbaar gemaakt
 • Verhuurdersverklaring
 • Verblijfsdocument
 • Bankafschrift
 • Salarisstrook
 • Werkgeversverklaring
 • Arbeidsovereenkomst
 • Jaarstukken
 • Accountantsverklaring
 • Hypotheekverklaring
 • Indicatie netto verzamelinkomen
 • Informatie met betrekking tot de maximale huurprijs en ingangsdatum
 • Informatie met betrekking tot de gezinssamenstelling

Uw persoonsgegevens worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaarsgilde Leiden B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaarsgilde Leiden B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Gegevens van kandidaat kopers worden maximaal 4 weken, nadat de het dossier gesloten is, (overdracht van de woning waarop zijn hebben gereageerd) bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaarsgilde Leiden B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van onze CRM systemen
 • Nabellen van kandidaat kopers/verkopers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Een uitzondering hierop is in het kader van dataportabiliteit. Dat is een recht van een betrokkene dat er uit bestaat dat zijn persoonsgegevens op verzoek doorgestuurd worden van de ene naar de andere verantwoordelijke (Bijvoorbeeld Notarissen). Het is een recht omdat dit ten dienste staat van de betrokkene.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Makelaarsgilde Leiden B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Makelaarsgilde Leiden B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Woningzoekenden en Huurders

Persoonsgegevens van Woningzoekenden en Huurders worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. en/of Makelaarsgilde Verhuur VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van automatisch gegenereerde matchmails;
 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor Woningzoekenden
 • De huurovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaarsgilde Leiden B.V. en/of Makelaarsgilde Verhuur VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voornamen;
 • Voorletter(s);
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • Indicatie netto verzamelinkomen;
 • Informatie met betrekking tot de maximale huurprijs en ingangsdatum;
 • Informatie met betrekking tot de gezinssamenstelling;
 • Kopie ID, pasfoto en BSN-nummer niet zichtbaar gemaakt;
 • Inkomensgegevens in de vorm van recente loonstroken en een werkcontract of jaarcijfers, enkel indien de intentie uitgesproken is om een woning te huren.

Uw persoonsgegevens worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. en/of Makelaarsgilde Verhuur VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door Makelaarsgilde Leiden B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verbetering van de website
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Volgen van gebruikers over meerdere devices en websites
  Grondslag: Toestemming
 • Remarketing
  Grondslag: Toestemming

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies zijn nodig om een website of app goed te laten functioneren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld navigatie en het kunnen onderscheiden van bezoekers en bots. Onze website kan niet correct functioneren zonder deze cookies.

Analyse

Analytische cookies worden gebruikt om data te verzamelen over websitebezoek, bijvoorbeeld om aantallen bezoekers bij te houden. Deze data wordt vervolgens gebruikt om de website te verbeteren.

Wij verzamelen data met behulp van Google Analytics en Google Signals. Wij gebruiken hiervoor alleen geaggregeerde data, of data die niet te herleiden is naar individuele bezoekers. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. deze cookies.

Wij delen deze data niet met Google. Dit houdt in dat Google deze data verwerkt, maar niet zelf mag gebruiken om bijvoorbeeld de eigen Google services te verbeteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen buiten de eigen website, door de tijd heen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen.

Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen (profiling) en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wij plaatsen zelf geen marketingcookies op onze website. Als u toestemming geeft voor marketingcookies, dan wordt wel door Youtube bijgehouden welke video’s u op onze website bekijkt en door Facebook wordt bijgehouden of u ons volgt via de social media button. Hieruit kunnen deze bedrijven interesses afleiden om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Lees in onze Cookieverklaring meer over de specifieke cookies die geplaatst worden.

Cookies verwijderen?

Op consumentenbond.nl staat een handleiding voor het verwijderen van cookies. Hier vind je hoe je cookies verwijdert uit Chrome, Firefox, Edge en Safari. Ook staat daar hoe je cookies verwijdert van uw smartphone en/of tablet:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Je kunt gepersonaliseerde advertenties uitzetten in jouw Advertentiecentrum van Google, door de optie “Gepersonaliseerde advertenties” op “Uit” te zetten. Je vindt jouw Advertentiecentrum hier:
https://myadcenter.google.com/?ref=privacy-policy&hl=nl

Als je niet wilt dat jouw data wordt gebruikt door Google Analytics, dan kun je daarvoor hier een Add-on downloaden:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Makelaarsgilde Leiden B.V.
Levendaal 75
2311 JE Leiden

makelaarsgilde@remax.nl

Naar boven